Wet verplicht verduurzamen van kantoorgebouwen definitief! 

Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen over een groen energielabel (Label C of beter) beschikken. Anders dan de algemene regel geldt dit niet alleen bij mutatie maar tevens tijdens gebruik van het gebouw door bv. de gebouweigenaar zelf.

Niet alleen woningen, maar ook kantoorgebouwen moeten verduurzamen. Dit is geregeld middels een wijziging van het Bouwbesluit. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 oktober 2018.  De deadline voor gebouweigenaren van kantoren met een slecht label is 1 januari 2023. Op die datum moet er een geldig energielabel C of beter (Energie-Index van 1,3 of lager) zijn. Is dat er niet, dan is het vanaf die datum verboden het gebouw als kantoor te gebruiken.

Belangrijk zijn de volgende uitzonderingen:

  • Een kantoor met een oppervlakte van minder dan 100 m²;
  • Een kantoor gebruikt als nevenfunctie (minder dan de helft van het gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
  • Rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten. (Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe);
  • Binnen twee jaar te slopen, transformeren of te onteigenen panden. Transformatie van het kantoorpand naar wooneenheden gemengd met kantoor -en/of winkel kan een renderende oplossing zijn. Raadpleeg hiervoor het bestemmingsplan en de gemeente. Indien het mogelijk is om de bestemming te wijzigen, helpen wij u graag verder!

Wij van Frankin verduurzamen maken inzichtelijk wat de energetische staat is van het kantoor en welke verbetermaatregelen mogelijk en slim zijn te nemen. Middels een scenario (maatwerk) advies kijken wij naar korte maar ook lange termijn investeringen en fasering van de te nemen maatregelen. Doormiddel van onze software kunnen wij tot in detail uitzoeken welke investeringskosten minimaal nodig zijn om een duurzaam maar vooral ook veilig en gezond gebouw te creëren. Daarnaast zijn wij op de hoogte van alle fiscale regelingen en subsidies welke deze verduurzamingsslag mogelijk maken. Schrik niet, er is meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt!  Bel 0644848179 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Lees meer...

Energiebesparing en het Activiteitenbesluit

Energiebesparingsverplichting

De drijver van een inrichting (Huurder of verhuurder van restaurants, winkels, kantoren en bedrijven) moet alle maatregelen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen doorvoeren. Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit en is een vertaling van de uitgangspunten van de Wabo en de Wet milieubeheer. In de afdeling 2.6 Energiebesparing van het Activiteitenbesluit is artikel 2.14c en artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de eisen aan energiebesparing.

De energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 is alleen van toepassing op degene die inrichtingen van het type A of B drijft. Voor type C gelden de verplichtingen in de Wabo-vergunning. Het gaat daarbij om de inrichtingen die middelgrote energieverbruiker of grootverbruiker van energie zijn. Het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting bepaalt vervolgens of het bedrijf aan de energiebesparingsverplichting moet voldoen. De eis geldt voor inrichtingen die onder de volgende categorieën vallen:

  • Middelgrote energieverbruiker: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van 25.000 m3 tot 75.000 m3

  • Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3

Het Activiteitenbesluit spreekt van de 'drijver van de inrichting'. Wie uiteindelijk welke maatregelen doorvoert kan afhankelijk zijn van de situatie. Bijvoorbeeld de eigenaar of de huurder van het pand. 

Uitzondering van de besparingsverplichting

Voor bepaalde inrichtingen is de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 wettelijk niet van toepassing:

  • Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh eneen jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3.
  • Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die in bijlage 1 en onderdeel B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) staan, zijn aangewezen als omgevingsvergunningplichtig. Dit zijn onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven met zeer energie-intensieve industriële installaties. In de omgevingsvergunning worden wel eisen voor energiebesparing opgenomen, maar niet volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De basis hiervoor ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  • ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen.
  • Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem.
Lees meer...

Banken sturen actief op verduurzaming vastgoed

Via voordelige leningen wil ABN Amro zakelijke en particuliere klanten aanzetten hun vastgoed te verduurzamen tot energielabel A in 2030. Daarmee gaat de bank een stap verder dan eerdere initiatieven van banken en hypotheekverstrekkers.

ABN Amro  financiert ruim 10% van het totaal aantal vierkante meters van de gebouwde omgeving in Nederland. Dat komt neer op een totaalbedrag van €185 miljard euro aan uitstaande leningen voor woningen en gebouwen.

De CO2 uitstoot van al die door de bank gefinancierde gebouwen bedraagt circa 6 megaton per jaar. Door het verduurzamen van woningen en kantoren kan dat volgens de bank worden teruggebracht naar zo’n 4 metgaton CO2 vanaf 2030.  De reductie van 2 megaton per jaar staat gelijk aan de uitstoot van bijna 800.000 personenauto’s per jaar.

Zakelijke klanten wil de bank aanzetten tot verduurzaming van hun vastgoed door  middel van een online tool en persoonlijke adviezen. Wanneer zij hun gebouwen verduurzamen financiert de bank de investering voor 100%.

Particuliere klanten krijgen inzicht in de mogelijkheden en voordelen van verduurzaming van hun woning door de recent geïntroduceerde Energie Bespaarcheck. Ook kunnen ze persoonlijk advies daarover krijgen. Daarnaast komen ze in bepaalde situaties in aanmerking voor 0,2% korting op de hypotheekrente en verzorgt de bank de financiering. De bank wil komende jaren ook nieuwe initiatieven op dit vlak ontwikkelen.

De eigen panden van de bank zijn inmiddels bijna allemaal (89%) opgewaardeerd naar energielabel A. In 2023 wil de bank dat al haar panden, ook die ze huurt van derden, beschikken over energielabel A.

Directeur Kees van Dijkhuizen van ABN Amro meldt in een verklaring: “Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waar Nederland voor staat. ABN Amro is groot in het financieren van gebouwen en woningen. Als we die samen met onze klanten verduurzamen kunnen we veel impact maken.”

Bron: www.cobouw.nl

 

Lees meer...

Energieverplichting kantoren

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie moeten verplicht energiezuiniger gemaakt worden. Vanaf 1 januari 2023 geldt energielabel-C als minimumeis. Voor de gebouwde omgeving bestaat de wens dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Dit Europese streven is overgenomen in het Energieakkoord. Daarnaast is de ambitie geformuleerd dat gebouwen in 2030 minstens een energielabel klasse A hebben. Energie efficiëntie is het sleutelwoord en om energiebesparing te bespoedigen, is eind 2016 door minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst bepaald dat in 2030 alle kantoorgebouwen over energielabel C moeten beschikken.

Lees meer...