Wet verplicht verduurzamen van kantoorgebouwen definitief! 

Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen over een groen energielabel (Label C of beter) beschikken. Anders dan de algemene regel geldt dit niet alleen bij mutatie maar tevens tijdens gebruik van het gebouw door bv. de gebouweigenaar zelf.

Niet alleen woningen, maar ook kantoorgebouwen moeten verduurzamen. Dit is geregeld middels een wijziging van het Bouwbesluit. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 oktober 2018.  De deadline voor gebouweigenaren van kantoren met een slecht label is 1 januari 2023. Op die datum moet er een geldig energielabel C of beter (Energie-Index van 1,3 of lager) zijn. Is dat er niet, dan is het vanaf die datum verboden het gebouw als kantoor te gebruiken.

Belangrijk zijn de volgende uitzonderingen:

  • Een kantoor met een oppervlakte van minder dan 100 m²;
  • Een kantoor gebruikt als nevenfunctie (minder dan de helft van het gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
  • Rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten. (Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe);
  • Binnen twee jaar te slopen, transformeren of te onteigenen panden. Transformatie van het kantoorpand naar wooneenheden gemengd met kantoor -en/of winkel kan een renderende oplossing zijn. Raadpleeg hiervoor het bestemmingsplan en de gemeente. Indien het mogelijk is om de bestemming te wijzigen, helpen wij u graag verder!

Wij van Frankin verduurzamen maken inzichtelijk wat de energetische staat is van het kantoor en welke verbetermaatregelen mogelijk en slim zijn te nemen. Middels een scenario (maatwerk) advies kijken wij naar korte maar ook lange termijn investeringen en fasering van de te nemen maatregelen. Doormiddel van onze software kunnen wij tot in detail uitzoeken welke investeringskosten minimaal nodig zijn om een duurzaam maar vooral ook veilig en gezond gebouw te creëren. Daarnaast zijn wij op de hoogte van alle fiscale regelingen en subsidies welke deze verduurzamingsslag mogelijk maken. Schrik niet, er is meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt!  Bel 0644848179 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Energieadvies Vereniging van Eigenaren te Eindhoven

Energieadvies Vereniging van Eigenaren te Eindhoven

Deze VvE (Vereniging van Eigenaren) in Eindhoven, bestaande uit 74 wooneenheden in een appartementencomplex, is geadviseerd een gedeelte van de geplande verduurzaming te financieren middels de beschikbare subsidie van vereniging eigen huis. In dit geval gaat het om spouwmuurisolatie en nieuwe kozijnen met HR++ beglazing. De centrale installatie (warm tapwater en verwarming) in het complex is ook deels aan vervanging toe. Daarvoor is geadviseerd gebruik te maken van de energiebesparingslening.

Om deze lening aan te kunnen vragen is een energierapport noodzakelijk. In dit rapport staat de huidige energetische staat van het complex, welke verbetermaatregelen er mogelijk zijn inclusief bijbehorende investering en terugverdientijden. Naast het aanleveren van dit rapport hebben wij deze VvE geadviseerd over type isolatieoplossingen en de offertes gespiegeld van de installateurs.

Energieadvies is ook gesubsidieerd
Ook voor het advies om te bepalen welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn, bestaat een subsidie. De zogenoemde ‘Energieadvies en procesbegeleiding‘ is er speciaal voor VvE’s. De subsidie bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), tot een maximum (€ 2.000,-). 

Energiebesparing en het Activiteitenbesluit

Energiebesparingsverplichting

De drijver van een inrichting (Huurder of verhuurder van restaurants, winkels, kantoren en bedrijven) moet alle maatregelen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen doorvoeren. Dit is een verplichting uit het Activiteitenbesluit en is een vertaling van de uitgangspunten van de Wabo en de Wet milieubeheer. In de afdeling 2.6 Energiebesparing van het Activiteitenbesluit is artikel 2.14c en artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de eisen aan energiebesparing.

De energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 is alleen van toepassing op degene die inrichtingen van het type A of B drijft. Voor type C gelden de verplichtingen in de Wabo-vergunning. Het gaat daarbij om de inrichtingen die middelgrote energieverbruiker of grootverbruiker van energie zijn. Het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting bepaalt vervolgens of het bedrijf aan de energiebesparingsverplichting moet voldoen. De eis geldt voor inrichtingen die onder de volgende categorieën vallen:

  • Middelgrote energieverbruiker: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van 25.000 m3 tot 75.000 m3

  • Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3

Het Activiteitenbesluit spreekt van de 'drijver van de inrichting'. Wie uiteindelijk welke maatregelen doorvoert kan afhankelijk zijn van de situatie. Bijvoorbeeld de eigenaar of de huurder van het pand. 

Uitzondering van de besparingsverplichting

Voor bepaalde inrichtingen is de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 wettelijk niet van toepassing:

  • Kleinverbruikers van energie: inrichtingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh eneen jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3.
  • Type C-inrichtingen: inrichtingen die activiteiten uitvoeren die in bijlage 1 en onderdeel B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) staan, zijn aangewezen als omgevingsvergunningplichtig. Dit zijn onder meer zogenoemde IPPC-bedrijven met zeer energie-intensieve industriële installaties. In de omgevingsvergunning worden wel eisen voor energiebesparing opgenomen, maar niet volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De basis hiervoor ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
  • ETS-ondernemingen: inrichtingen die onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen.
  • Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem.